Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestelling tussen ondernemer en consument.
 
 
Inhoudsopgave:
 
 1. Identiteit van de ondernemer
 2. Toepasselijkheid
 3. Het aanbod
 4. Herroepingsrecht
 5. Verplichtingen van consument tijdens de bedenktijd
 6. Uitoefenen van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 7. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 8. Garantie (Wat doet de consument bij verkeerd geleverd of gebreken)
 9. Levering en uitvoering
 10. Betaling

 

 

  1.  Identiteit van de ondernemer.
 
       Dewitte Tina
       Zedelgemsestraat 25, 8020 Ruddervoorde
       Telefoonnr.:+32494 92 13 05
       Email: dewittetina@hotmail.com
       BTW: BE0893.603.689

 

  2.  Toepasselijkheid.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

  

  3.  Het aanbod.

 • De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 • De aangeboden producten bevatten een nauwkeurige omschrijving van het product en het onderhoud ervan. Het product beschikt over voldoende informatie om de klant te begeleiden en een goede beoordeling te geven.

 • De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 • Elk product beschikt over voldoende informatie, dat alles duidelijk is voor de consument voor zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan het aanbod verbonden zijn:

  • prijs incl. BTW

  • de eventuele kosten van verzending

  • betaalmethodes

  • overeenkomst in andere taal.

 

  4.  Herroepingsrecht.

 • De consument heeft de mogelijkheid het product terug te sturen binnen de 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag van ontvangt van het product, gelijk welk adres de consument aangeeft voor levering.

 • Tijdens de bedenktijd word verwacht van de consument zorgvuldig met het product om te gaan en de verpakking ervan. De consument zal het product na beoordeling of hij het niet wenst te houden terug in de juiste verpakking steken.Als de consument het product wil retouren zal het het product met alle geleverde toebehoren terugsturen in de juiste verpakking.

 • Als de consument het product terug stuurd is het verplicht binnen dit binnen de 14 dagen te doen na ontvangst van het product. Het kenbaar maken aan de ondernemer doormiddel van een E-mail. (Tnterior@hotmail.com)

 • Nadat de consument het kenbaar heeft gemaakt aan de ondernemer dien de consument het terug te sturen binnen de 14 dagen.  De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd. Bv. doormiddel van een bewijs van verzending.

 • Als de consument het product wil terugsturen zijn de retourkosten voor eigen rekening.

 • Als de consument het product al betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugsturen, Dit wel binnen een termijn van 14 dagen de consument het goed wil terug sturen. 

 • Indien de consument het niet kenbaar kan dat het product is teruggestuurd binnen de 14 dagen is de koop een feit.

 

  5.  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd.

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

 

  6.  uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan.

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 

 

  7.  Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping.

 • Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, eventuele leveringskosten door de ondrnemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen de 14 dagen volgend op op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontgangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerster valt.

 • De terugbetaling is kostenloos voor de consument.

 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levring dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

  8.  Garantie (Wat doet de consument bij verkeerd geleverd of gebreken.)

 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen de 7 dagen na levering aan de ondernemer gemeld doormiddel van een E-mail. (dewittetina@hotmail.com) Terug zenden van het product moet in originene verpakking en staat verkeren.

 • Er word geen garantie gegeven als de consument zelf het product heeft willen repareren of bewerken of andere personen.

 • Als de producten zijn blootsgesteld aan abnormale zaken of anderzijds onzorgvuldig worden behandeld.

 

  9.  Leveringen en uitvoering.

 

 • De consument geeft correcte leveringsadressen door aan de ondernemer

 • Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontleden. Overschrijden van een termijn geeft de consument het recht op schadevergoeding.

 • De ondernemer is verantwoordelijk voor het product ivm beschadiging en/of vermissing tot de consument of een aangewezen persoon het product ontvangen heeft.

 • Annulatie kan voor het product verzonden is door de ondernemer.

 

  10.  Betaling.

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages 

 

https://ec.europa.eu/