Privacy Policy

 

Privacy policy van TNterior

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.

 

WIE VERWERKT UW GEGEVENS?
Uw doorgegeven gegevens worden strikt binnen TNterior gehouden. Worden enkel gebruikt voor het versturen van uw producten of eventueel als er contact moet worden opgenomen met u.

 

WELKE TYPES INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten alsook informatie die u niet rechtstreeks aan ons verstrekt maar worden verzameld bij gebruik van onze website, zoals type toestel gebruikt om de website te raadplegen en lokalisatiegegevens e.d., o.a. wanneer u:

 • Aankopen doet in onze e-shop
 • Inschrijft op onze nieuwsbrief
 • Ons contactformulier gebruikt

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van onze website maakt.

Indien u aankopen doet in onze e-shop:

wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het inschrijvingsformulier:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • gsm nummer

Indien u een factuur wenst te ontvangen gelieven ons te mailen met bedrijfsnaam en BTW nummer.

 

HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
Uw persoonsgegevens worden altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • U producten/diensten te leveren 
 • Behandeling van klachten
 • Alsook een goede service na verkoop te kunnen garanderen
 • Uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen
 • Onze marketing- en reclamecampagnes te voeren
 • Fraude te voorkomen;
 • De veiligheid van de website te verzekeren
 • Om te voldoen aan de facturatie wetgeving

 

HOE EN MET WIE WORDT UW GEGEVENS GEDEELD?
Uw gegevens worden enkel gebruikt binnen TNterior. Uw gegevens worden met geen enkel ander bedrijf gedeeld.

UITZONDERLIJK!

Ons bedrijf is verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.

In ieder geval verbinden wij er ons toe te verzekeren dat het vertrouwen gerespecteerd word.

 

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

Te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt,
u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren. 

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar dewittetina@hotmail.com 

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?
Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor.

De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan

- Duur van uw verbinding met onze website

- Duur dat persoonlijk account actief is

- Vanaf aankoop goederen t/m 10 jaar na aankoop dit is een boekhoud wet

U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen

 

Werkzaamheden waar derde partijen bij betrokken zijn:

Postverzending en pakketverzending - Bpost

 

HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS?

- Afscherming van ruimtes met gevoelige inhoud

- Beveiliging van netwerken

- Firewalls

 

Ondanks dat we er alles aan doen om een datalek te voorkomen, kan het zo zijn dat er een hack plaatsvindt. Bij een datalek hebben wij duidelijke procedures opgesteld om eventuele schade tot een minimum te beperken. Wij zullen een datalek ook altijd melden bij de hiertoe bevoegde Autoriteit.

 

 

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?
U kunt contact met ons opnemen:

 • Via formulier op onze website
 • Via e-mail: dewittetina@hotmail.com
 • Op het adres Zedelgemsestraat 25, 8020 Ruddervoorde
 • Telefonisch +32494921305